Általános szerződési feltételek

Homecall Plus Kft. üzletszabályzata

Üzletszabályzatunk azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Homecall Plus Kft.-n keresztül kezdeményezett vagy kötött biztosítási alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozóan alkalmazni kell.

Az Üzletszabályzat hatályának kezdete: 2016. június 15.

Fogalmak A jelen Általános Szerződési Feltételek (más néven Üzletszabályzat, rövidítve: ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak :(1)Alkusz-a Homecall Plus kft, amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő (alkusz) az ÁSZF 4. pontjában meghatározott részletes tartalommal.Szakmai vezetője: Molnár Péter Gábor ügyvezető Székhelye: 3535 Miskolc,Kuruc utca 21.Adószáma:24112040-2-05 Cégjegyzékszáma: 05-09-024708 Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata minősített befolyással az Alkuszban nem rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma: 167/1994., az Alkusz biztosításközvetítői nyilvántartási száma: 212091368125. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese Az Alkusz felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.,
központi telefon: +36 (1) 428-2600,
központi fax: +36 (1) 4899-102,
telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (40) 203-776,
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu;
honlap címe: http://www.mnb.hu)
Az alkuszi tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója a Generali Biztosító Zrt., a kötvény száma: 95619315922072500

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Személyesen: Miskolc, Bajcsy Zsilinszky Endre út17.Levélben: Miskolc, Bajcsy Zsilinszky Endre út 17., e-mail-ben: info@homecallplus.hu címen.Telefonon, call centeren keresztül: 06 xxxxxxxxx
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje munkanapokon: hétfő 08:00 –17.00 kedd, csütörtök 08.00 –16.00 péntek 08.00 –15.00
Telefonos ügyfélszolgálat (CALL CENTER) hívásfogadási ideje munkanapokon: hétfőtől péntekig 09.00.-17.00
Ügyfél–az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést kötött.

Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.(3)Biztosító-az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz,illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.(4)Előzménybiztosító-évfordulóra történő, vagy a jogszabályok által lehetővé tett egyéb biztosítóváltás esetén, az Ügyfél által megadott azon Biztosító, ahol az új biztosítási szerződés megkötését megelőzően ugyanazon biztosítási kockázatra szóló biztosítási szerződést (előzménybiztosítás) az Ügyfél már felmondta, vagy fel kell mondania (akár önállóan, akár az Alkusznak adott, erre vonatkozó megbízás útján), függetlenül attól,hogy az előzménybiztosítást az Alkusz kötötte-e meg.(5)Biztosítási szerződés-az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.(6)Portál-az Alkusz által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán, különböző domain név alatt elérhető, biztosítási szerződések Alkuszon, mint közvetítőn keresztül történő, telefonba történő (nem online!)megkötését és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat lehetővé tevő portál.(7)Hírlevél-olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére, azok előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján küldött marketing célú elektronikus levél, amelyben az Alkusz tájékoztatást küld aktuális ajánlatairól, új termékeiről, a biztosítóváltás lehetőségeiről, nyereményjátékairól, továbbá a biztosításközvetítői tevékenységével és egyéb más tevékenységével (pl. ingatlanközvetítés, hirdetési szolgáltatás) kapcsolatos szolgáltatásai bővítéséről.(8)Megbízási Szerződés-az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.(9)Biztosítási titok-minden olyan –minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.(10)Fogyasztó-a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.(11)Call Center-az Alkusz telefonos ügyfélszolgálata, amely biztosítási szerződések megkötését és egyéb ügyféligények, panaszok ügyintézését teszi lehetővé.(12)Biztosításközvetítő-valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.(13)Offline biztosításközvetítés–olyan biztosításközvetítés, amely során a Biztosításközvetítő személyesen jelen van és közreműködik a szerződés megkötésénél.(14)Offline Biztosításközvetítési Megbízás-a Megbízási Szerződést kiegészítő dokumentum a személyesen történő biztosításközvetítés során. A megbízás teljes tartalmát offline biztosításközvetítés esetén az Offline Biztosításközvetítési Megbízás és a Megbízási Szerződés együttesen határozzák meg.2. A megbízási szerződés létrejötte(1) A Megbízási Szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően létrejövő szerződés az Ügyfél és az Alkusz között. A szerződés nyelve a magyar. A Megbízási Szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben az Ügyfél az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon az Alkusz részére megküldte vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta.(2) Amennyiben a Biztosítási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen (pl. utasbiztosítás, utasbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítás -együttesen: utazási biztosítás -, sztornó biztosítás esetén), úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a telefonban elhangzott egyértelmű kérem a biztosítástajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére, melynek Alkusz általi elfogadására –az írásba foglalt megbízással egyező módon –az ÁSZF 2. fejezetének szabályaiirányadóak.(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. Az ÁSZF szabályainak megfelelően az Ügyfél által elektronikus úton tett Megbízási Szerződést az Alkusz minden esetben és külön visszajelzés nélkül elfogadja. Az Ügyfél által írásban megküldött Megbízási Szerződés elfogadását az Alkusz az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre küldött üzenetben igazolja vissza, vagy annak elfogadásához az Ügyféltől további intézkedés megtételét kéri (hiánypótlásra történő felszólítás).(4) Az Alkusz köteles üzeneteit, nyilatkozatait az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre elküldeni. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteit az Ügyfél bármely okból nem kapjameg vagy nem olvassa el.(5) Az Alkusz a Portálon, a Call Centeren és Biztosításközvetítőn keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld, az Ügyfél ajánlatával, illetve a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:a biztosítási szerződés megrendelésének tényéről és annak főbb adatairól, a szerződés létrejöttéhez szükséges iratok, dokumentumok köréről;az írásban tett Megbízási Szerződés elfogadásáról vagy a Megbízási Szerződés Alkusz általi elfogadásához az Ügyféltől kért további intézkedés (hiánypótlás) szükségességéről.Amennyiben az Alkusz a biztosítási szerződés megrendelését 24 órán belül az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre nem igazolja vissza, úgy az Ügyfél biztosítási szerződés megrendelésére irányuló ajánlata nem érkezett meg hozzá, és a biztosítási szerződést az Ügyfélnek ismetelten meg kell rendelnie. A biztosítási szerződés kizárólag akkor tekinthető megrendeltnek, ha a megrendelés tényét az Alkusz 24 órán belül elektronikus levélben visszaigazolta.Amennyiben a fentiek szerinti visszaigazolásban vállalt szolgáltatások eltérnek az Ügyfél által igényeltektől, akkor ennek tényét az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni az Alkusznak, és a Felek kötelesek egyeztetni az eltérés okát. Amennyiben az ügyfél ilyen felhívást az Alkuszhoz nem intéz, abban az esetben a Megbízási Szerződés az Alkusz visszaigazolásában szereplő tartalommal jön létre.(6) Az Alkusz által biztosított elektronikus felületen több lehetőség is az Ügyfél rendelkezésére áll ahhoz, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ezek közé tartoznak a bevitelkor a böngészőprogram visszaléptetése, illetve a bevitt adatok ellenőrzésre felkínálása, majd a javítási lehetőség azonnali biztosítása.Az ügyfél közlési vagy változás bejelentési kötelezettsége1) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének kezdeményezésekor köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a Biztosítási szerződés létrejöttével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos minden olyan körülményt, adatot, amelyeket ismert vagy a tőle elvárható gondosság mellett ismernie kellett, vagy amelyekre az Alkusz a Portálon, a Call Centeren vagy a Biztosításközvetítőn keresztül kérdést tett fel.(2) Az Ügyfél az Alkusszal akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért teljes körűen és kizárólagosan felelős.(3) Az Ügyfél köteles a Biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények változását az Alkusznak a változás bekövetkezését követő 5 napon belül bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a Biztosítási szerződésben adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, különösen –de nem kizárólagosan –az alábbiak:az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, levelezési címének, e-mail címének változása;a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával);a kockázati körülmények lényeges megváltozása.(4) A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért az Alkuszt felelősség nem terheli.Alkusz jogállása és közvetítőiminősége(1) Az Alkusz a Bit 398. §-a szerinti, az Ügyféllel kötött szerződés alapján az Ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz), ezáltal biztosítási szaktanácsadásra és valamennyi biztosítási termék közvetítésére jogosult.(2) Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Nem tekinthető az Alkusz a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, mikor az Alkusz egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását –a Biztosítóval kötött megállapodása alapján –átvállalja. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének. (3) A biztosítási szerződés megkötésérea Ptk. mindenkor hatályos szabályai vonatkoznak. Ha a szerződő fél fogyasztó, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:444. § (1) bekezdésében szabályozott 15 napos, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, akkor 60 napos kockázat elbírálási határidőt -amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja -attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződésemár a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító ennél korábbi időpontban az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes biztosítási termékek (pl. utazási, segítségnyújtási módozatok) esetében a biztosítási szerződés hatályba lépése, ezáltal a biztosítási fedezetet is igazoló dokumentum átadása az Alkusz közreműködésével történik, azt az Alkusz küldi meg az Ügyfél részére.(4) A Portál, a Call Center és a Biztosításközvetítő által kalkulált biztosítási díj előzetes, a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, amelyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.(5) Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.(6) Az Alkusz az Ügyfél mindazon biztosítási titkot képező adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, az Alkusz által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggnek. Az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján az Alkusz e céltól eltérő adatkezelésre is jogosult.Az alkuszi megbízás tartalma(1)A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, az Alkuszon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződésének a kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a biztosítási szerződés megkötésére,és a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben és módon az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki (ld. ÁSZF 6. fejezet).A megbízás kiterjed az előzmény-biztosítások és az Alkusz közreműködésével kötött szerződések felmondására is, amennyiben az Ügyfél az új szerződés megkötését az évfordulót megelőzően legalább 40 nappal megrendeli vagy a korábban megkötött szerződés megszüntetéséről az évfordulót megelőzően legalább 40 nappal korábban írásban vagy faxon (ide értve a személyes menü Online fax funkcióját is) nyilatkozik, és azt az Alkusz az ÁSZF 2. pont (5) bekezdés szabályainak megfelelően visszaigazolja. Amennyiben az Alkusz közvetítésével megkötni kívánt biztosítási szerződést bármely jogszabályon alapuló okból (pl. a szerződés megfelelő határidőben történő felmondásának késedelme miatt) nem lehet megkötni, és így a korábban kötött biztosítási szerződés (Előzmény-szerződés) hatályban marad, úgy a megbízás alapján az Alkusz jogosult az Előzmény-szerződés kezelésére, valamennyi adatának megismerésére.A megbízás kiterjed az Előzmény-szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is.Ha az Ügyfél az Alkusz közreműködésével létrejött biztosítási szerződése kapcsán a Biztosítónál közvetlenül további biztosítási szerződést köt, az Ügyfélnek az újonnan megkötött biztosítási szerződései kezelésére irányuló szóbeli megbízását abban az esetben is elfogadja, ha annak ténye hangfelvétellel rögzített és erről a Biztosító az Alkuszt értesíti.(2)Az Alkusz vállalja, hogy a közvetítésével létrejött Biztosítási Szerződések hatálya alatt, megbízásának keretei között, a tőle elvárható módon képviseli az Ügyfél érdekeit, továbbítja az Ügyfél nyilatkozatait a Biztosítóba, és az Ügyfél kérésére, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződésekre vonatkozóan biztosítási szaktanácsot ad.(3)Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződés(ek)hez kapcsolódik.(4)Az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján az igénybe vett értékesítési csatornán keresztül (Portál, Call Center, Biztosításközvetítő) biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemez, összehasonlítja a Biztosítók termékeit, részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről, és az Ügyfél kockázatát az Ügyfél által kiválasztott Biztosítónál elhelyezi. Az Alkusz tájékoztatja az Ügyfelet, az Ügyfél pedig elfogadja, hogy egyes biztosítási termékek esetében az Alkusz a piacon elérhető termékek köréből csak azt a terméket, vagy azokat a termékeket helyezi el a Portálon vagy ismerteti a Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül, melyet/melyeket –valamennyi tulajdonságuk figyelembe vételével –a legjobbnak/legjobbaknak tart. A biztosítási termékekre vonatkozó biztosítási szerződési feltételeket a Portál tartalmazza, azokat az Ügyfél jogosult, és köteles megismerni, s ennek ismeretében dönteni arról, hogy az adott biztosítási termék megfelel-e az ő biztosítási igényeinek. Az Ügyfél termékkel kapcsolatos további kérdéseire az Alkusz tájékoztatást ad az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak mindenben megfelelően.(5)A biztosítási szerződések esetében a Megbízási Szerződés -az Ügyfél általadott meghatalmazás alapján -kiterjed a Biztosítási Szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva írásbeli ajánlatot tesz a Biztosító felé.(6)A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult továbbá az Ügyfél képviseletében eljárva finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítás esetén szükség szerint a finanszírozó zálogjogának a biztosítási szerződésbe történő bejegyeztetésére vagy a biztosítotti és társbiztosítotti jogviszonyok bejegyeztetésére. (7)A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban az Ügyfél képviseletében eljár és minden tőle, mint biztosítási alkusztól elvárható erőfeszítést megtesz annak elősegítése érdekében, hogy az Ügyfél által elszenvedett kár -a Biztosítási Szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben -megtérüljön. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására az Ügyfél képviseletében.(8)A Felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása esetén az Alkusz ellátja az Ügyfél által nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződés(ek) kezelését és a kapcsolódó biztosítási ügyek teljes körű intézését is. Ha nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződését az Ügyfél más alkusz, többes ügynök, vagy a Biztosító üzletkötője közreműködésével kötötte, az Alkusz az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján jogosult a közvetítőváltás tényének a Biztosító nyilvántartásaiban való átvezetése érdekében az érintett Biztosítónál eljárni.(9)Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése esetén az Ügyfél határozottan kijelenti és hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz az Ügyfél nevében írásbeli elfogadó nyilatkozatot kérhessen a Biztosítótól annak érdekében, hogy a szerződés kockázatviselése a biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően megkezdődjön, ha a biztosítási szerződés kockázatviselési kezdete korábbi az ajánlat biztosító részére történő átadása napjánál, de nincs korábban a szerződés megrendelése (ajánlattétel) napjánál. A Felek határozottan kijelentik, hogy ilyen írásbeli elfogadó nyilatkozatnak tekintik az Alkusz és a Biztosító közötti együttműködési megállapodást, ha abban a Biztosító és az Alkusz az ajánlat azonnali továbbításától eltérő határidőben állapodtak meg.6. A biztosítási szerződés létrejöttével, lebonyolódásával és megszűnésével kapcsolatos szabályok(1) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az ügyfelek tájékoztatására mindenkor irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet az Alkusz adatairól a jelen, továbbá a kiválasztott Biztosító adatairól ésa megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről a Termék-vagy Ügyfél-tájékoztatóját és a Biztosítási Feltételek útján. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően megkerülhetetlen tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt BiztosításiSzerződés Termék-vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit, illetve az ÁSZF-et. Az ÁSZF tartalmazza az Alkusz minden olyan adatát, amelyről jogszabály szerint az Ügyfelet a szerződéskötést megelőzően tájékoztatni szükséges (kivéve a közvetítésnél eljáró személy neve, amely Biztosításközvetítő közreműködésével közvetített szerződés esetén az Offline Biztosításközvetítői Megbízási Szerződésen szerepel, Call Center által közvetített szerződéskötés során a Biztosításközvetítő neve a hangrögzített beszélgetés során elhangzik). Offline biztosításközvetítés során az Alkusz a tájékoztatási kötelezettségének írásban tesz eleget.(2) Az Ügyfél a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét a Portálon kizárólag a Biztosítási Szerződés Termék-vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeittartalmazó dokumentum(ok) és nyilatkozat(ok) megismerését, illetve elfogadását követően tudja megtenni, amelyet az call center független biztosításközvetítője vagy a személyes közvetítő ismertet.Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig a Termék-vagy Ügyfél-tájékoztató és Biztosítási Feltételeket tartalmazó dokumentumo(ka)t, nyilatkozato(ka)t meg nem ismerte, továbbá az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét, illetve a biztosítási feltételek magára nézve kötelező elismerését vissza nem igazoltaszóban. Ezt a beszélgetést minden esetben rögzíti a rendszer. A beszélgetés öt évig tárolásra kerülés kérésre bármikor visszakereshető.(3) A Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül megkötött biztosítási szerződés esetén az Alkusz a Biztosítási Szerződés Termék-vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit, illetve az ÁSZF-et elektronikus levélben is megküldi.(4) Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj -az utazási-, sztornó-vagy segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződés egyszeri díjának, illetve a kockázati életbiztosítás első díjának kivételével -minden esetben közvetlenül a Biztosító számlájára kerül befizetésre, ezt meghaladóan az Alkusz biztosítási díjat nem szed.(5) Az Alkusz a Biztosítótól Ügyfélnek járó összeget kizárólag utazási biztosítás díjvisszatérítése esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.(6) A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes; a folytatólagos díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni. Az első biztosítási díjrészlet befizetésére vonatkozó díjbekérőt, a Biztosítási szerződéstől, illetve az Ügyfél által választott Biztosítótól függően az Alkusz vagy a Biztosító bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.Az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett konkrét ajánlat visszaigazolásakor e-mailben tájékoztatja Ügyfelet az első díj összegéről, a fizetés módjáról és közli, hogy a díjbekérőt a Biztosító vagy az Alkusz feladata-e megküldeni. Az utazási-, a sztornó, a segítségnyújtási-és a kockázatai életbiztosítási szerződések esetében az Ügyfél a biztosítási díjat:banki átutalással;internetes (bankkártyás) fizetéssel;(7) Az Ügyfél biztosítási kötvényét a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve utazási-, sztornó-, segítségnyújtási-és kockázati életbiztosítások esetén, ahol azt az Alkusz küldi meg az Ügyfél részére.(8) Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül -ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, hatvan napon belül -nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették.(9) Az Alkusz felhívja a figyelmet arra, hogy a biztosítások megkötésének általános szabályaitól eltérően, a Portálon keresztül kezdeményezett utazási-, sztornó-, kockázati élet-és segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződések megkötésének menete:I.Tarifálás: Ügyfél megadja a díjkalkulációhoz szükséges adatokatII.Biztosítási módozat kiválasztása: Ügyfél (ki)választja az Alkusz általmegjelenített biztosítási módozatok közül a számára legkedvezőbb ajánlatot;végzett előzetes piacelemzés alapján felkínált ajánlatot.III.Adatbekérés: szerződéskötéshez szükséges adatok bekéréseIV.Nyilatkozattétel: az Ügyfél megismeri és elfogadjaa biztosítási ajánlat adatait (amennyiben az adatok nem megfelelőek, kezdeményezi azok módosítását)az Ügyfél-tájékoztatóta biztosítás feltételeit (ide értve a Biztosító adatait)az Alkusz Üzletszabályzatát (ideértve az Alkusz adatait)V.DíjfizetésVI.Kötvény megküldéseOnline felületen az ügyfél az I.es pontban lévő műveletet végzi el. A II. pontban lévő ajánlatadást már a a visszahívás során a független biztosításközvetítő végzi el. A további folyamatlépéseket (III, IV.,V.,VI.) az operátor beszéli meg az ügyféllel.Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozattétel során az ügyfél-tájékoztatásban szereplő feltételeket nem fogadja el, úgy nincs lehetősége az ajánlat elküldésére, ezáltal a szerződés megrendelését a folyamat megszakításával elutasíthatja.Eztatelefonos független biztosításközvetítő rögzíti a rendszerben. A telefonos független biztosításközvetítő az SK Trend rendszerben lévő ajánlat elküldése gombra kattintással az Ügyfél elektronikus úton elküldött ajánlatára az Alkusz –a Biztosítók erre vonatkozó felhatalmazása alapján –kötvényt ad át az Ügyfél számára a díj beérkezését / átvételét követően. A díj beérkezettnek tekinthető:a.banki átutalás esetén, a jóváírás napján (Ügyfél bankszámlájának megterhelését vagy az azt követő munkanapon az átutalás pénzforgalmi szolgáltató által történő befogadása, és az ide vonatkozó mindenkor hatályos szabályozástól függően);b.internetes (bankkártyás) fizetés esetében a zárolást követően (10) A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél utazási-, sztornó-, kockázati élet-vagy segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződés megkötésére tett fentiek szerinti ajánlatához fűződő jogi hatályok legkorábban akkor állnak be, ha az Ügyfél a biztosításdíját hiánytalanul megfizette.(11) Amennyiben a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok a visszaigazoló e-mailben foglaltaknak megfelelően, vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco és lakásbiztosítás esetében 20 napon belül nem érkeznek be, az Alkusz az ajánlatot az Ügyfél értesítése mellett törölheti. Ez esetben az Ügyfélnek új ajánlatot kell küldenie.(12) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkusz jogosult a telefonos független biztosításközvetítő által az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással, elektronikus úton elküldött ajánlatra adott visszaigazoló e-mailben, hogy az általa kiválasztott biztosítás megkötéséhez az Ügyfélnek még valamely hiányt pótolnia kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy az ebből fakadó következményekért az Alkusz nem felelős.(13) A Felek megállapítják, hogy a 6. (14) pontban meghatározott hiánypótlási késedelem következménye lehet az is, hogy az Ügyfél által kiválasztott biztosítást már csak az Ügyfél által a megbízásban megjelölt időponttól eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy az Ügyfél által igényelt –de az általa hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, dokumentumok miatt nem érvényesíthető –kedvezmény nélkül lehet csak megkötni. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megbízza az Alkuszt arra, hogy ilyen esetben a biztosítást az eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy nem érvényesíthető kedvezmény nélkül is kösse meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa igényelt kedvezmény nem érvényesíthető, abban az esetben a biztosítási díj összege változhat.(14) Az Ügyfél által igényelt kockázatviselési kezdet módosulhata Megbízási Szerződés beérkezésének időpontjának megfelelően;kötelező szemle elmaradása, vagy eltolódása esetén;kötelező orvosi vizsgálat időpontjának elmaradása, vagy eltolódása esetén;kötelező kockázat elbírálás esetén annak megtörténtéig;bizonyos esetekben az első (foglaló)díj beérkezéséig;azon esetekben, amikor türelmi időt köt ki adott biztosító;egyéb, az érintett biztosítási szerződés tekintetében lényeges dokumentum, vagy nyilatkozat beérkezésének, vagy valamely cselekmény elvégzésének késedelem esetén. Az alkusz díjazása(1)Az Ügyfél biztosítási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a Portálon keresztül megkötött Biztosítási szerződések lebonyolódásának létszakában nyújtott biztosítási szaktanácsadásért, a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését Ügyféltől nem igényli.(2) Az Alkusz attól a Biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Biztosítási Szerződést az Alkusz közvetítésével megköti, vagy amely szerződések kezelésével, gondozásával közvetlenül vagy közvetve megbízza.(3) A jelen ÁSZF 5. fejezetében szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz a Felek erre irányuló megállapodása alapján, díjat számíthat fel.A megbízási szerződés felmondása1) A Megbízási Szerződést a felek határozatlan időre kötik.(2) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő eszköz által). A felmondási idő 30 nap.(3) A Megbízási Szerződés felmondásáról az Ügyfél értesíti a vele szerződéses viszonyban álló Biztosítót.(4) Az Alkusz vagy az Ügyfél a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.Adatkezelés1) Az Érintett az Alkusz megbízásával vagy a Portálon történő regisztrációval, vagy ennek hiányában a Portál látogatásával önkéntes, határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a személyes, és különleges adatait (a továbbiakban együtt: személyes adat, személyes adatok) kezelje. Az Alkusz adatkezelése az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót az Alkusz Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, amelye a Portálon elérhető (2) Érintettnek minősül az adatkezelésre vonatkozó szabályozás szempontjából az Ügyfél, valamint az a regisztrált felhasználó, aki az Alkusszal megbízási Szerződést még nem kötött, valamint a Portál látogatója.(3) Az Érintett kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Portálon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.(4) Az adatkezelés célja, hogy az Alkusz a részére megadott adatok alapján, a Megbízási Szerződésnek megfelelően közreműködjön a biztosítási szerződések –vagy a Portálon, Call Centeren és Biztosításközvetítőn keresztül elérhető egyéb termékek, szolgáltatások –megkötésében, fenntartásában, módosításában, szükség szerint megszüntetésében.(5) Az Alkusz az adatkezelés céljának elérése érdekében, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, annak a személyes adatot továbbítani.(6) Az Alkusz jogosult a Megbízási Szerződésben meghatározott biztosító társaság, vagy más szolgáltató részére a biztosítás (egyéb termék, szolgáltatás) megkötése, illetve annak fenntartása, kezelése, megszüntetése céljából továbbítani, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos biztosítói tájékoztatást az Érintett képviseletében megismerni, és annak tudomásul vételével, illetve hozzájárulásaival kapcsolatosan az Érintett nevében nyilatkozni.(7) Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését, zárolását kérni.(8) Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével tiltakozni, illetve, ha a tiltakozására adott válasszal nem ért egyet, akkor a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.(9) A személyes adatokkezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt határidőig, az azokban előírt törlésig tart.(10) A jelen 9. fejezetben nem szabályozott adatkezelési kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései érvényesek.(11) A jelen adatkezelésre vonatkozó szabályok nem érintik az Érintett egyéb –adatkezelést is érintő –hozzájáruló nyilatkozatainak (pl. marketing hozzájárulás) hatályátEgyéb rendelkezések(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.(2) Az Alkusz az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre jogosult eljuttatni hírleveleit, amennyiben az Ügyfél ehhez előzetes hozzájárulását adta.(3) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban Távértékesítési tv.) alapján az Alkusz tájékoztatja a Megbízót (a jelen pont tekintetében, mint fogyasztót) az alábbiakról: Biztosítási szerződés esetében a fogyasztó a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.Életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.A felmondással kapcsolatos részletes szabályokat a Távértékesítési tv. tartalmazza.(4) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.(5) Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül az Alkusz honlapján. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.(6) Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél az Alkusz tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti:I.az Alkusszal, az I. (1) pontban jelölt elérhetőségek bármelyikén. II. a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál, az alábbi elérhetőségeken tehető bejelentés:-levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.-személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)-telefon: +36 (40) 203-776-elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu-honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

III. Pénzügyi Békéltető Testületnél-levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.-személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) telefon: +36 (40) 203-776-e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu-honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetesAz Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform honlapja:http://ec.europa.eu/odr A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján:https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.

Az Alkusz e-mail címe (amit az online vitarendezési platformon meg kell adni):info@homecallplus.hu(8) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályait kell megfelelően alkalmazni.(9) Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, a mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályok szerint.(10)

Az Ügyfél előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes –írásba foglalt visszavonásig érvényes –hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz biztosítási kockázatainak felmérése, annak alapján biztosítási tanácsadás, biztosítási szakmai javaslatok kidolgozása, és ismertetése érdekében telefonon, e-mail ben, postai úton, vagy személyesen megkeresse.(11) Az Alkusz jogosult a távértékesítés során telefonon keresztül folytatott beszélgetést hangfelvétel útján rögzíteni, és a felvételt a vonatkozó jogszabályok betartásával az elhangzott nyilatkozatok tartalmának igazolására felhasználni. Az Alkusz a hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt határidőig őrzi meg.

Az Ügyfél kérésére az Alkusz biztosítja az Ügyfél számára a lehetőséget, hogy a rögzített hangfelvételt az Alkusz helyiségében, helyben meghallgassa. Az Alkusz a hangfelvétel másolatát az Ügyfél kérésére elektronikus formában kiadja. Az Alkusz a hangfelvétel harmadik fél által történő meghallgatásához nem járul hozzá.


Játékszabályzat


A JÁTÉK CÉLJA

A Homecall Plus Kft. promóciós játékot szervez. A játékban önkéntesen regisztráló személyek adataiból a Homecall Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében. A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai

Jelen szabályzat a https://biztositaskotes.hu/ címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a játékba való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A nyereményjátékra történő jelentkezés 2020. október 15. és 2020. december 31-éig tart. Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki a https://biztositaskotes.hu/ weboldalon a fenti jelentkezési határidőn belül regisztrál, a regisztráció során a következő, érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, település, ahol lakik, valamint válasz valamelyik szolgáltatás közül.

A megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a játék szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, és választásától függően hozzájárul személyes adatainak a játékot támogató személyek által történő adatkezeléshez.

A regisztráció során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg.

2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Homecall Plus Kft. (cím: 3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3/2; adószám: 24112040-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-024708, továbbiakban a Szervező).

3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

HOMECALL PLUS Kft. (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.) az adatkezelő ill. adatfeldolgozó.

4. Nyeremény

A jelen játék nyereménye 3 db nyereménytárgy tulajdon joga a regisztráló választása szerint az alábbiak közül:

1. DELONGHI EN85. R Nespresso Kávéfőző Kapszulás kávéfőző

2. JBL Charge Essential hordozható hangszórót. (Bluetooth, szürke)

3. JBL Tune 120TWS, True Wireless vezeték nélküli fülhallgatót

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A tárgynyereményhez számlát csatolunk, ezzel tudja a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes a termék gyártójához vagy a garanciális kötelezettségek teljesítőjéhez fordulni.

5. A nyertes kiválasztása

Szervező a nyereményt a regisztrációt valós adataival kitöltő és regisztráló játékosok között sorsolással ítéli oda. A Szervező a sorsolást 2021.január 8-án délelőtt 11 órakor tartja a Homecall Plus Kft 3535 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 17. alatti telephelyén. A sorsolás számítógéppel történik, közjegyző és 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció. A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyertesét (a nyertes nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével) a biztosításkötés (https://biztositaskotes.hu/ nyitólapján a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti, és minden regisztrált játékost a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen értesít a kihirdetés tényéről. A hirdetmény a https://biztositaskotes.hu/ nyitólapján legalább 2021. január 31-éig szerepel. A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A szervező a nyertessel egyezteti a postacímet és arra a címre kiküldi futárszolgálattal a nyereményt. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Homecall Plus Kft., valamint az Omniagent Kft. munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.Weboldal fejlesztés: